Nederlands
Israëlietische
Gemeente
UTRECHT
ORGANISATIE
LIDMAATSCHAP
RABBINAAT
ONDERWIJS
JEUGD & STUDENTEN
- - - ENGLISH - - -
  LAATSTE NIEUWS:
Onthulling Joods...
publicatiedatum: 31 oktober 2015
Onder massale belangstelling is donderdagavond 29 oktober het Joods...
 
DATUM: 17 Ijar 5779
PARASJA:
Sjabbat tijden: (Midden Nederland)
Begin: 22 mei om 09:55 uur
Eind: 22 mei om 09:55 uur
ANBI informatie

In het kader van de ANBI wetgeving publiceert de NIG Utrecht de onderstaande gegevens. Omwille van de veiligheid zijn enkele elementen weggelaten. Neem met vragen contact met ons op.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Nederlands Israëlitische Gemeente Utrecht

Telefoonnummer:

-

RSIN/Fiscaal nummer:

2612033

Website adres:

www.nigutrecht.nl

E-mail:

info@nigutrecht.nl

Adres:

 

Postcode:

3511

Plaats:

Utrecht

Postadres:

 

Postcode:

3511

Plaats:

Utrecht

De Nederlands Israëlitische Gemeente Utrecht is een geloofsgemeenschap die behoort tot het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. In het reglement van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap staat in artikel 1 “Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bestaat uit: de Joden, woonachtig in Nederland, die lid zijn van en als zodanig ingedeeld zijn in kerkelijke gemeenten, behorende tot het Kerkgenootschap.”

“Aan de gemeenten is met inachtneming van de bepalingen van dit Reglement, de regeling van haar bestuur en huishouding overgelaten.” (art 5 Reglement NIK)

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

 

De reglementen van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bevatten o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en arbitrage. Het reglement is te vinden op de website van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. Het reglement van de Nederlands Israëlitische Gemeente Utrecht, waar het NIK reglement precedentie over heeft, wordt op verzoek toegezonden bij een daartoe geformuleerd bericht aan info@nigutrecht.nl .

 

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Nederlands Israëlitische Gemeente Utrecht.

B. Samenstelling bestuur

 

Het bestuur van de gemeente ligt bij het Bestuur dat wordt gevormd door leden van deze gemeente. In onze gemeente telt het bestuur 3 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het bestuur heeft een penningmeester. De penningmeester heeft tot taak de financiële middelen van de gemeente te beheren. Het Bestuur draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het beheer van de financiële en andere middelen van de gemeente. Het Bestuur legt verantwoording af aan de leden, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.C. Doelstelling/visie

De doelstelling van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen vormt: het belijden van het geloof in de Ene Eeuwige G’d van Israel en het uitvoeren van de gestelde G’ddelijke voorschriften. Dit belijden en dit uitvoeren staan aan de basis van haar structuur en haar organisatie.

Tot haar visie rekent het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen: werkzaam te zijn aan het versterken van de joodse identiteit, het bewaren en uitdragen van joodse waarden en het aldus bijdragen aan het bouwen aan een betere wereld.

 

 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen, is voor het laatst vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van het  Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap op 28 juni 2014 en kunt u vinden via deze link: http://www.nik.nl , zoek naar Beleidsplan.

 

Op de website www.nigutrecht.nl vindt u het beleidsplan 2015-2025 van onze gemeente. (Zie onderstaand)

 

E. Beloningsbeleid

Onze gemeente heeft geen personeel in betaalde loondienst. Een persoon ontvangt loon in natura (woongenot), waarvoor conform de door de belastingdienst en overige relevante instanties afdrachten aan de staat en overige relevante instanties worden voldaan.

 

Personen in bestuurlijke posities zoals het Bestuur van de gemeente, commissie- of collegeleden, ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

 

 

F. Verslag Activiteiten

Het Bestuur heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform het reglement van onze gemeente of opgedragen door de Ledenvergadering gedelegeerd naar afzonderlijke commissies of groepen, waaronder de kascommissie, het chewre kedisja voor mannen en het chewre kedisja voor vrouwen.

Tot de reguliere activiteiten behoren:

Eredienst

Onderwijs

Sociale activiteiten

Outreach

Interreligieuze activiteiten

Dialoog met de samenleving

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk van de gemeente (of het gemeente-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: synagogediensten worden gehouden en ook andere religieuze activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Nederlands Israëlitische Gemeente Utrecht      
Baten en Lasten       
       
   begroting  rekening rekening
  2018* 2017* 2016*
       
baten      
       
 Opbrengsten uit bezittingen  €                25.200  €              24.048  €              27.694
 Bijdragen gemeenteleden  €                12.000  €              10.136  €              23.176
 Subsidies en overige bijdragen van derden   €                  5.000  €                8.373  €                5.580
Totaal baten   €                42.200  €              42.557  €              56.450
       
lasten      
               
 Bestedingen Pastoraat (rabbijn en/of religieuze functionaris)   €                  2.750  €                2.750  €                2.450
 Bestedingen Syn.diensten, onderwijs en vorming, activiteiten  €                  6.300  €                4.004  €                2.251
 Bijdragen aan andere organen binnen het kerkgenootschap  €                  2.600  €                2.850  €                3.875
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)   €                28.650  €              20.415  €              19.500
 Salarissen (niet-relig. functionarissen)  €                  1.200  €                1.146  €                   979
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €                11.225  €                4.292  €                2.983
 Lasten overige eigendommen en inventarissen   €                     500  €                   512  €                   440
Totaal lasten   €                53.225  €              35.969  €              32.478
       
Resultaat (baten - lasten)  €                 -9.225  €                6.588  €              23.972

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de leden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de Joodse Gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Joodse Gemeenten ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (synagoge)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, zorg en religieus onderricht inclusief de daar mee gemoeid zijnde personeelskosten en aan de organisatie van religieuze activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de bezittingen, benodigd voor het houden van de synagogediensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het regionaal en/of landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de bezittingen.

* Voorlopige cijfers. Onder voorbehoud van goedkeuring en controle.

 

Beleidsplan 2015-2025

1. De NIG Utrecht wil haar ledental in stand houden of uitbreiden.

2. De NIG Utrecht wil haar religieuze activiteiten voortzetten en uitbreiden.

3. De NIG Utrecht biedt haar leden beneden de 18 jaar desgewenst toegang tot onderwijs.

4. De NIG Utrecht wil de identiteit van het jodendom in Utrecht en omgeving uitdragen, met acht voor de veiligheid van de gemeente en haar bezoekers.

5. De NIG Utrecht wil het beheer van begraafplaatsen voortzetten.